Obec Roudnice

Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit navigaci

Hlavní navigace


Požární řád obce Roudnice

Požární řád lze stáhnout jako dokument v sekci dokumenty.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2004

Zastupitelstvo obce Roudnice se na svém zasedání konaném dne 14.6.2004 usneslo vydat podle § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplnění, tuto obecně závaznou vyhlášku,ve smyslu zákona ČNR č.133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších a navazujících právních předpisů v platném znění.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) ukládá občanům, organizacím, obcím a jiným subjektům konkrétní povinnosti při předcházení požárům a při organizování protipožárních opatření v daném teritoriu.

Článek 1 - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI OBČANŮ

1.1. OBČANÉ JSOU POVINNI

a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
b) zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
d) obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem,
e) zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
g) umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
h) oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

1.2. Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

1.3. POMOC PŘI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRŮ

1.3.1. OSOBNÍ POMOC
Každý je povinen v souvislosti se zdoláváním požáru:
a) provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,
b) uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,
c) ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,
d) poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo orgánu obce.

1.3.2. VĚCNÁ POMOC
Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo orgánů obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru.
Každý, kdo poskytne věcnou pomoc při zásahu jednotek PO, má nárok na náhradu vzniklých výdajů dle zvláštních předpisů.

1.4. OSVOBOZENÍ OD POVINNOSTI POSKYTNOUT POMOC
Občan není povinen poskytnout pomoc uvedenou v §18 a 19 zákona, jestliže mu v tom brání důležitá okolnost nebo by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.

1.5. VSTUP NA NEMOVITOSTI
a) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklízení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
b) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost, o tomto vstupu musí být krajským úřadem nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědomen, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
c) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce b), rozhodne krajský úřad nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

Článek 2 - PODROBNOSTI O POVINNOSTECH OBČANŮ PŘI PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮM A PŘI JEJICH ZDOLÁVÁNÍ

2.1.
Povinnosti občanů podle §17 odst. 1 písm. a) zákona počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zahrnuje dodržování předpisů o požární ochraně uvedených v §2 odst. 1 zákona, návodů a pokynů upravujících požadavky požární ochrany dodávaných výrobci nebo obchodními organizacemi k materiálům, látkám nebo výrobkům a dále

a) při používání tepelných, elektrických, plynových nebo jiných spotřebičů pečovat o to, aby v blízkosti těchto spotřebičů se nenacházely snadno hořlavé látky včetně paliva, dbát na to, aby roztopená kamna, zapnuté elektrické nebo plynové spotřebiče, pokud to návod k obsluze vyžaduje, nebyly ponechávány bez dozoru, ukládat popel na bezpečné místo, dodržovat bezpečné vzdálenosti určené návodem na instalaci a užívání spotřebičů od stavebních konstrukcí, podlahové krytiny a zařizovacích předmětů z hořlavých hmot. Pokud tento návod není dodán spolu se spotřebičem, lze za bezpečnou vzdálenost považovat u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech, u spotřebičů na kapalné nebo plynné palivo a elektřinu vzdálenost 500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních směrech,

b) při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek používat ke skladování hořlavých kapalin jen přenosné obaly k tomu určené, odstraňovat bezpečným způsobem hořlavé kapaliny, které uniknou z obalů při manipulaci s nimi, při používání spotřebiče na propan-butan umísťovat provozní kovové tlakové nádoby na lehko přístupném, dostatečně větratelném místě, kde se nenachází zdroj otevřeného ohně, zásobní kovové tlakové nádoby chránit před povětrnostními a jinými vlivy a neukládat je v prostorách pod úrovní okolního terénu, ve světlících , na půdách, v garážích, kotelnách, šachtách bytových jader, v místnostech tvořících bytová příslušenství, v místnostech určených ke spaní a v jiných společných prostorách, dbát zvýšené opatrnosti při skladování látek majících sklon k samovznícení, odděleně skladovat tuhé palivo od jiných druhů paliv a dbát zvýšené opatrnosti při skladování, používání hořlavých nebo jiných látek, které mohou způsobit požár, nebo jej dále rozšiřovat apod.,

c) při manipulaci s otevřeným ohněm dbát zvýšené opatrnosti v topném období a v době sucha, při spalování odpadu zřizovat ohniště jen v bezpečné vzdálenosti od budov a hořlavých materiálů, spalovat pod dozorem dospělé osoby, po skončení spalování uhasit oheň a popel uložit na bezpečné místo apod.

2.2.
Povinnost občanů podle §17 odst. 1 písm. b) až i) zákona zahrnuje udržovat topeniště, komíny a kouřovody v řádném stavu, nepoužívat komíny a spotřebiče paliv, u nichž byla zjištěna závada bránící jejich bezpečnému užívání až do jejího odstranění, obstarávat a instalovat ruční hasicí přístroje a jiná hasicí zařízení podle předpisů o požární ochraně, udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru a ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany, neskladovat různý materiál a předměty tak, aby znemožnily přístup k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody nebo ztížily záchranné práce, udržovat volné chodby, schodiště a další únikové cesty a východy apod.

2.3.
Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním nezpůsobily požár.

2.4. OBČAN NESMÍ
a) vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového volání,
b) provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
c) poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasících přístrojů nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,
d) omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,
e) používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,
f) provádět vypalování porostů.

Článek 3 - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB PŘI PŘEDCHÁZENÍ POŽÁRŮM

3.1.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny při své činnosti v plném rozsahu dodržovat ustanovení zákona a navazujících prováděcích předpisů.

Článek 4 - ORGANIZACE POŽÁRNÍ OCHRANY NA ÚZEMÍ OBCE

4.1. Požární ochranu na území obce řídí a organizuje zastupitelstvo obce.

4.2. REPRESE
a) K zabezpečení úkolů na úseku represe zřizuje jeden Sbor dobrovolných hasičů obce Roudnice kategorie JPO V. (dále jen SDH) Zastupitelstvo obce jmenuje a odvolává jeho velitele po projednání s ředitelem HZS Královéhradeckého kraje.
b) Velitel SDH řídí a organizuje odbornou přípravu členů SDH. Velitel zastupitelstvu obce předkládá návrhy na potřebné materiální zabezpečení SDH a nejméně 1x ročně zprávu o akceschopnosti SDH.
c) SDH Roudnice se skládá ze dvou požárních družstev.
d) Mimo území obce vyjíždí tato jednotka podle pož. popl. plánu kraje, nebo na pokyn krajského operačního střediska HZS. Na základě smlouvy s jinou obcí nebo právnickou osobou plní SDH úkoly i pro tyto smluvní partnery.
e) Zastupitelstvo obce je povinno nejméně 1x ročně provést prověrku akceschopnosti SDH.
f) Tabulka vybavení SDH je přílohou č. 1 této vyhlášky.

Článek 5

5.1. ZDROJE POŽÁRNÍ VODY V OBCI:
Vlastníci (správci, uživatelé) těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat v provozuschopném stavu pro účely požární ochrany. Provádění prací, které by omezily nebo znemožnily použití těchto zdrojů pro účely požární ochrany, je povinen vlastník (správce, uživatel) předem projednat s orgánem (města, obce), popřípadě s ředitelem HZS Královéhradeckého kraje, který může určit podmínky pro zabezpečení požární ochrany. 5.2. Seznam zdrojů požární vody je přílohou č. 2 této vyhlášky.

Článek 6

6.1. POŽÁRNÍ POPLACH V OBCI SE VYHLAŠUJE:
a) požární sirénou kolísavým tónem 25 sekund zapnuto, 10 sekund vypnuto, 25 sekund zapnuto
b) místním rozhlasem
c) jiným způsobem (např. voláním hoří).

Článek 7 - 7.1. OHLAŠOVNY POŽÁRU:

a) Pomoc při zdolávání požárů je trvale zajištěna prostřednictvím krajského operačního střediska HZS v Hradci Králové na lince číslo: 150

Dále je možno využít tísňového volání 112
b) Povinností místních ohlašoven požáru je převzít zprávu o mimořádné události a přivolat potřebnou pomoc vyhlášením požárního poplachu v místě a prostřednictvím krajského operačního střediska.
c) Seznam místních ohlašoven je přílohou č. 3 této vyhlášky.

Článek 8 - Výpis z pož. poplach. plánu kraje je přílohou č. 4 této vyhlášky

Článek 9 - SANKCE

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou bude posuzováno jako přestupek podle §78 zákona o PO, nejde-li o čin přísněji trestaný.

Článek 10 - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2004.

V Roudnici dne: 15.6.2004


Foto obce

Obec Roudnice

Kontakt

OBEC ROUDNICE
Roudnice 100
Lhota pod Libčany
503 27

E-mail:
ouroudnice@iol.cz

Telefon:
+420 495 451 322
+420 495 450 130

Datová schránka: ht3bpgc

Individuální dotace obce Roudnice

Aktuálně z Mikroregionu

Mikroregion

Mikroregion URBANICKÁ BRÁZDA tvoří následující obce:

Logo mikroregionu Urbanická Brázda

Hradecký venkov, o.p.s.

Hradecký venkov, o.p.s.

Obec Roudnice © 2005 - 2017 | Prohlášení o přístupnosti | RSS

webdesign © 2005 - 2017 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]