Obec Roudnice

Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit navigaci

Hlavní navigace


Vyhláška o nakládání s komunálním a ostatním odpadem

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004

Zastupitelstvo obce Roudnice se podle § 10 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 15.11.2004 usneslo vydat podle § 84 odst.2 písm.1 tohoto zákona a v souladu s § 17 odst.2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním a ostatním odpadem na území obce Roudnice.
 2. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují (dále jen "občan").

Článek 2 - ZÁKLADNÍ POJMY

 1. Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. Okruh věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad je uveden v příloze č.1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
 3. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
 4. Původcem odpadu je právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při její podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném. Obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.

Článek 3 - NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

 1. Pro nakládání s komunálním odpadem tj. jeho shromažďování a třídění jsou občanům k dispozici tyto sběrné nádoby a zařízení:
  a) sběrné nádoby (popelnice) 110 l - slouží k ukládání zbytkového odpadu po vytřídění, tj. smetí, popel, saze, nevratné obaly z domácnosti, kuchyňské odpady - ve vlastnictví občanů; 30 l odpadu/1 občan/14 dní (rodinný dům s 1-4 obyvateli - 1 sběrná nádoba 110 l, s 5-8 obyvateli - 2 sběrné nádoby 110 l při svozu 1x za 14 dní)
  b) kontejnery na sklo - slouží k ukládání skleněných lahví a ostatního skleněného odpadu - plocha pro kontejnery před prodejnou Konzum
  c) kontejnery na plasty - slouží k ukládání odpadu z plastů a ostatních druhů umělých hmot (PVC apod.) - plocha pro kontejnery před prodejnou Konzum
  d) kontejnery na papír - plocha pro kontejnery před prodejnou Konzum
  e) velkoobjemové kontejnery:
      - u hřbitova - pouze na odpad vzniklý při údržbě hrobových míst
      - za obecní halou - na železný šrot - na objemný domovní odpad (koberce, lino apod.)
 2. Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky barev a rozpouštědel, zářivky, zbytky spotřební chemie, oleje, televizory, chladničky, mrazničky, pneumatiky) budou likvidovány ambulantním sběrem. Termíny svozů budou oznámeny obecním rozhlasem a na úřední desce.
 3. Likvidaci stavebního odpadu si zajistí občané, fyzické i právnické osoby na vlastní náklady uložením na řízenou skládku nebo jiným způsobem v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad komunální (právnické a fyzické osoby podnikající) mohou využít systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanovený touto vyhláškou na základě písemné dohody obce a oprávněné osoby, která je zmocněna obcí.

Článek 4 - POVINNOSTI OBČANŮ

 1. Občané jsou povinni odkládat komunální odpad na místech k tomu určených podle této vyhlášky. Jsou povinni komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování dle stanoveného sytému viz. článek 3, pokud odpad samy nevyužijí v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., a zvláštními právními předpisy.

Článek 5 - POVINNOSTI OPRÁVNĚNÉ OSOBY

 1. Oprávněná osoba je povinna:
  a) provádět sběr, svoz a likvidaci odpadů a poskytovat služby s tím spojené dle harmonogramů svozů a dále dle dohody s obcí Roudnice.
  b) nakládat s odpadem tak, aby nedošlo k znečištění sběrných míst.
  c) v případě neprovedeného svozového cyklu provést náhradní svoz nejdéle do 3 dnů.
  d) při svozu vrátit vždy sběrné nádoby po vyprázdnění na původní či dohodnuté místo.

Článek 6 - POVINNOSTI PŮVODCŮ ODPADŮ

 1. Původci odpadů, při jejichž činnosti vzniká odpad zařazený dle katalogu odpadů jako odpad komunální, jsou povinni tento odpad třídit, využívat nebo zneškodňovat. K tomu mohou využít systému obce realizovaného oprávněnou osobou na základě písemné smlouvy s obcí a při dodržení všech ustanovení této vyhlášky a uzavřené smlouvy.
 2. Původce odpadů, který neuzavřel s obcí smlouvu podle odst. 1, je zejména povinen s odpadem nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech :
  a) zajistit umístění sběrných nádob tak, aby nebránily plynulosti silničního provozu a obvyklému užívání veřejných prostranství,
  b) při pořádání veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí též zajistit v místech konání těchto akcí umístění sběrných nádob na odpady a zabezpečovat jejich včasné a úplné vyprazdňování, jakož i úklid těchto míst a okolí na základě samostatné smlouvy s oprávněnou osobou,
  c) původce zbytků potravin z provozoven hromadného stravování a výroben potravinářského průmyslu má povinnost zajistit hygienicky nezávadnou likvidaci těchto odpadů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
 3. Původci odpadu podle odst. 2 není dovoleno :
  a) odkládat odpady z podnikatelské činnosti do sběrných nádob na separovaný a komunální odpad, které jsou určeny pro občany.

Článek 7 - SANKCE

 1. Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem a ostatním odpadem bude postihováno podle obecně závazných předpisů, zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Článek 8 - KONTROLNÍ ČINNOST

 1. Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem provádí Obecní úřad Roudnice.

Článek 9 - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 1. Zrušuje se Vyhláška č.1/2002 o systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Roudnice ze dne 6.2.2002.

Článek 10 - ÚČINNOST

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.ledna 2005.

V Roudnici dne: 15. 11. 2004


Foto obce

Obec Roudnice

Kontakt

OBEC ROUDNICE
Roudnice 100
Lhota pod Libčany
503 27

E-mail:
ouroudnice@iol.cz

Telefon:
+420 495 451 322
+420 495 450 130

Datová schránka: ht3bpgc

Individuální dotace obce Roudnice

Aktuálně z Mikroregionu

Mikroregion

Mikroregion URBANICKÁ BRÁZDA tvoří následující obce:

Logo mikroregionu Urbanická Brázda

Hradecký venkov, o.p.s.

Hradecký venkov, o.p.s.

Obec Roudnice © 2005 - 2017 | Prohlášení o přístupnosti | RSS

webdesign © 2005 - 2017 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]