Obec Roudnice

Přeskočit na hlavní obsah | Přeskočit navigaci

Hlavní navigace


Vyhláška o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2004

Zastupitelstvo obce Roudnice se podle § 10 písm.a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dne 15.11.2004 usneslo vydat podle § 14 odstavce 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

ČÁST PRVNÍ - Článek 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato obecně závazná vyhláška upravuje konkrétní sazby poplatků, ohlašovací povinnost ke vzniku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků ve správním území obce Roudnice.
 2. Výkon správy místních poplatků vykonává Obecní úřad v Roudnici (dále jen správce poplatku). V řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.
 3. Správce poplatku vybírá tyto místní poplatky:
  a) poplatek ze psů.
  b) poplatek ze vstupného.
  c) poplatek za užívání veřejného prostranství.
  d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

ČÁST DRUHÁ - HLAVA I

POPLATEK ZE PSŮ - článek 2

Předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíce.

Článek 3 - Poplatník

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo ve správním území obce Roudnice.

Článek 4 - Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost oznámit držení psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v ohlášení správci poplatku prokázat.
 3. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození do 15 dnů od vzniku této skutečnosti.
 4. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.

Článek 5 - Evidenční známka pro psy

 1. Správce poplatku vydává poplatníkům ohlášených psů evidenční známku pro psy bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen.

Článek 6 - Sazby poplatku

 1. Poplatek ze psa činí ročně:
  a) za prvního psa - 40,- Kč
  b) za druhého a každého dalšího psa - 60,- Kč

Článek 7 - Osvobození

 1. Od poplatků je osvobozen
  a) držitel psa, kterým je - osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod dle zvláštního právního předpisu 1)
  - osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
  - osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
  - osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis 2)
  b) držitel psa prokazatelně nabytého z útulku, a to pouze po dobu jednoho roku.
 2. Poplatník je povinen správci poplatku prokázat vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku, že důvod osvobození trvá. Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Článek 8 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
 2. Zanikne-li poplatková povinnost ( např. úhyn psa, ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Článek 9 - Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný předem na kalendářní rok takto:
  a) pokud dojde k ohlášení v průběhu roku, pak do 15 dnů od ohlášení jednorázově
  b) v dalších letech pak jednorázově do 31.3. příslušného kalendářního roku.

HLAVA II - POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Článek 10 - Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, provádění výkopových prací a užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo pro potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Článek 11 - Veřejné prostranství

 1. Místa, která podléhají poplatku, jsou pozemky vyznačené v grafické příloze, která je nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 12 - Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky.
 2. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Článek 13 - Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 1 pracovní den před jeho započetím.
 2. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
 3. Ohlášení podléhá i užívání veřejného prostranství osvobozené od poplatku.

Článek 14 - Sazby poplatku

 1. Sazby poplatku za užívání veřejného prostranství za každý i započatý m2 a započatý den užívaného veřejného prostranství:
  a) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje 5,-Kč
  b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování služeb 5,-Kč
  c) za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 5,-Kč
  d) za umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb 5,-Kč
  e) za umístění stavebního zařízení 5,-Kč
  f) za umístění reklamního zařízení 2,-Kč
  g) za užívaní veřejného prostranství pro reklamní zařízení 5,-Kč
  h) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí 2,-Kč
 2. Sazba poplatku za vyhrazení trvalého parkovacího místa za měsíc paušálně:
  a) vozidla nad 3,5 t celkové hmotnosti, zemědělská a vojenská technika 400,- Kč
  b) motorová vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti 150,- Kč
  motorová vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti určená k podnikání 100,- Kč motorová vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti určená k podnikání 100,- Kč
 3. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je věnován na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí. jiných atrakcí pouťového charakteru je stanovena denní paušální částka ve výši 5

Článek15 - Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozeny:
  a) Fyzické a právnické osoby pořádající sportovní akce.
  b) Fyzické osoby při stavbě obytného domu.
  c) Fyzické a právnické osoby, které odstraňují závady na podzemních nebo nadzemních zařízeních, pokud tyto práce budou ukončeny do pěti dnů.
  d) Vyhrazení trvalého parkovacího místa pro zdravotně postiženou osobu.

Článek 16

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 této obecně závazné vyhlášky až do dne, kdy toto užívání skončilo.

Článek 17 - Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný: a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší něž 7 dnů nejpozději v den, kdy bylo užívání veřejného prostranství započato
  b) poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný nejpozději v den , kdy bylo užívání započato
  c) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.3. příslušného kalendářního roku.
 2. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen splnit svou povinnost , nejblíže následující pracovní den.

HLAVA III - POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

Článek 18 - Předmět poplatku

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
 2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.

Článek 19 - Poplatník

 1. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která zpoplatněnou akci pořádá.

Článek 20 - Vstupné

 1. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit.

Článek 21 - Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen nejpozději 1 pracovní den před konáním akce ohlásit správci poplatku její pořádání a vstupenky označené cenou, datem, hodinou konání akce a jménem pořadatele předložit ke kontrole.
 2. Poplatník je povinen správci poplatku sdělit příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
 3. Do 5 pracovních dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně obsažena. Neprodané vstupenky předloží správci poplatku ke kontrole.

Článek 22 - Sazby poplatku

 1. Sazba poplatku ze vstupného činí 10% z úhrnné částky vybraného vstupného na všechny druhy akcí.

Článek 23 - Osvobození

 1. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
  a) sportovní a kulturní akce pořádané místními dobrovolnými společenskými organizacemi.
  b) Návrh na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen nahlásit správci poplatku současně s oznamovací povinností dle čl. 21

Článek 24 - Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne pořádání akce.

HLAVA IV - POPLATEK ZA PROVOZOVANÝ VÝHERNÍ HRACÍ PŘÍSTROJ

Článek 25 - Předmět poplatku

 1. Předmětem poplatku je každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj. 3)

Článek 26 - Poplatník

 1. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje.

Článek 27 - Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ohlásit správci poplatku uvedení výherního hracího přístroje do provozu a doložit tuto skutečnost protokolem. 4)V případě, že provoz některých výherních hracích přístrojů byl zahájen před platností této obecně závazné vyhlášky, doloží tuto skutečnost provozovatel uvedeným způsobem.
 2. Poplatník je rovněž povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 5 kalendářních dnů ukončení provozování výherního hracího přístroje.
 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku přesný název právnické osoby, sídlo, IČO, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny finanční prostředky z podnikatelské činnosti.
 4. Poplatník je povinen neprodleně ohlásit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku.

Článek 28 - Sazba poplatku

 1. Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5 000,- Kč na tři měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než tři měsíce, bude poplatek vyměřen v poměrné části.

Článek 29 - Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího přístroje do provozu.
 2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení provozu výherního hracího přístroje.

Článek 30 - Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný do jednoho měsíce ode dne zahájení provozu výherního hracího přístroje

ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Článek 31

 1. Obec poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti v jednotlivých odůvodněných případech poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek 32 - Způsob úhrady

 1. Místní poplatky se platí na účet správce poplatku
  a) hotově v pokladně Obecního úřadu Roudnice
  b) přímým převodem na účet č. 1080831369/0800 ČS a.s. Hradec Králové

Článek 33

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou část) může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
 2. Pokud poplatník nesplní svoji povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit opakovaně pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení §37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 34

 1. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně vyrozuměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Článek 35

Zrušovací ustanovení

 1. Touto vyhláškou se zrušují obecně závazné vyhlášky č. 2/94 o místních poplatcích a č. 3/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Článek 36

Účinnost: Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005.

V Roudnici dne: 15. 11. 2004


Foto obce

Obec Roudnice

Kontakt

OBEC ROUDNICE
Roudnice 100
Lhota pod Libčany
503 27

E-mail:
ouroudnice@iol.cz

Telefon:
+420 495 451 322
+420 495 450 130

Datová schránka: ht3bpgc

Individuální dotace obce Roudnice

Aktuálně z Mikroregionu

Mikroregion

Mikroregion URBANICKÁ BRÁZDA tvoří následující obce:

Logo mikroregionu Urbanická Brázda

Hradecký venkov, o.p.s.

Hradecký venkov, o.p.s.

Obec Roudnice © 2005 - 2017 | Prohlášení o přístupnosti | RSS

webdesign © 2005 - 2017 Petr Šiška [www.venus-reality.cz] a Tomáš Rejnyš [Tvorba webových stránek]